Požiadavky na zručnosti a vedomosti

 

Vokálne činnosti

- Rozvíjanie speváckych zručností, mäkké nasadzovanie tónu, artikulácia, delenie slov, kultivovaný spev v rozsahu c1 - d2, dýchanie.

- Intonácia 1. - 8. stupňa na solmizačné slabiky.

- Orientácia v notovom zápise (notová osnova, husľový kľúč, taktová čiara, nota celá, polová, štvrťová, osminová a príslušné pomlčky).

- Pomenovanie nôt v notovom zápise c1 - c2.

Inštrumentálne činnosti

- Jednoduchý rytmický sprievod k piesňam na detských hudobných nástrojoch v 2/4, 4/4, ¾ takte.

- Tvorivá rytmizácia na detských hudobných nástrojoch k jednoduchým piesňam v 2/4, 4/4, 3/4 takte s využitím polových, štvrťových, osminových nôt a príslušných pomlčiek.

Percepčné činnosti

- Sluchové rozlišovanie hudby podľa žánru, spoločenskej funkcie (hudba na zábavu, slávnostná hudba) a vyjadrenie rozdielov medzi nimi.

- Sluchové rozlišovanie kontrastu, návratu, opakovania, variačnej zmeny.

- Sluchové rozlišovanie hudobných nástrojov.

- Využitie vhodných miest v skladbách na spoluúčasť so spevom, inštrumentálnou hrou, pohybom, kreslením, recitovaným slovom a pod.

- Verbalizácia hudobného zážitku, vzájomná konfrontácia svojich stanovísk.

Hudobno-pohybové činnosti

- Vyjadrenie rytmu pohybom (nota celá, polová, štvrťová osminová a príslušné pomlčky).

- Taktovanie v 2/4 a 3/4 takte.

- Pohybové stvárnenie a vyjadrenie hudobného výrazu a nálady.

- Realizácia hudobno-pohybových hier so spevom.

Hudobno-dramatické činnosti

- Improvizácia v štvor a päťtónovom priestore (V krajine na štyroch - piatich tónoch).

- Posúvanie motívu, hudobná charakteristika (Hra na stratenú melódiu).

- Rytmus ako prostriedok charakterizácie osôb a prostredia. Jednoduchý príbeh s využitím hry na stratenú melódiu. Integrácia dramatického textu, piesne, pohybu (Dračie trampoty).

Copyright © 2012  Základná škola Gaštanová, Žilina. All Rights Reserved.